SĄLYGOS

Prieigos prie turinio teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra parengtos pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir reglamentuoja santykius tarp „Vassabi Limited“ („Turinio teikėjo“) ir Paslaugos („Paslaugos“) naudotojai, pagal Kinijos įstatymus tinkamai įregistruota įmonė, kurios registracijos numeris: 2938759 ir kurios registruotas adresas yra Unit 1603, 16th floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong.

Šie Sąlygos yra vieši pasiūlymai, kuriuos Vartotojas gali priimti tik priimdamas juos kaip visumą. Vartotojas gali sutikti su šiais Sąlygomis, turėdamas prieigą prie Turinio taip, kaip aprašyta šių sąlygų 2 skyriuje.

1. Prieiga

1.1. Prieidami ir (arba) naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad esate mažiausiai aštuoniolikos metų. Jei nesate asmuo, atsakingas už mobiliojo telefono ar interneto sąskaitos apmokėjimą, arba esate jaunesnis nei aštuoniolikos metų, prieš registruodamiesi ir (arba) dalyvaudami Paslaugose, prašome gauti sąskaitos mokėtojo, globėjo ir (arba) darbdavių leidimą.

1.2. Dalyvaudamas Paslaugose jūs (1) pripažįstate ir patvirtinate, kad gavote reikiamą sąskaitos mokėtojo, tėvų, globėjo ar darbdavio leidimą, sutikimą ar patvirtinimą ir (2) sutinkate, kad jums buvo pasiūlyta galimybė skaityti ir skaityti. prieš registruodamiesi naudoti Paslaugas, sutikite su Sąlygomis (įskaitant galiojančias mobiliojo telefono operatoriaus sąlygas). Jei nesutinkate; neregistruoti ir nesinaudoti Paslaugomis.

1.3. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi paslauga, jūs patvirtinate ir patvirtinate, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir kad laikotės sąlygų, taikomų jūsų situacijoje, kaip nurodyta aukščiau. Jūs sutinkate, kad kiekvienas asmuo, kuris pageidauja tokių paslaugų, yra jūsų atstovas, turintis visas teises veikti jūsų vardu tokių paslaugų atžvilgiu. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, visoms naujoms ar papildomoms funkcijoms, kurios papildo ar patobulina dabartines Paslaugas, įskaitant naujų Paslaugų išleidimą, taikomos Sąlygos.

1.4. Prieidami ir (arba) naudodamiesi šia svetaine, perskaitėte ir suprantate šias sąlygas bei sutinkate, kad esate teisiškai saistomi šių sąlygų. Šios sąlygos bus taikomos visoms turinio teikėjo teikiamoms paslaugoms, nebent būtų nurodyta kitaip.

1.5. Nė viena iš šių sąlygų neturi įtakos jokioms teisėms ar pareigoms, nustatytoms pagal Lietuvos Respubliką.

2. Prieigos prie turinio aprašymas

2.1. Turinio teikėjas suteikia vartotojui 7 dienų prieigą prie pramogų turinio (toliau – turinys), įdėto į Turinio teikėjo svetainę https://lt.youbster.com/, skirtą naudoti išmaniajame telefone ar bet kuriame kitame kitas priimtinas prietaisas.

2.2. Norėdami suaktyvinti prieigą, Vartotojas išsiunčia žodį MOV į mobiliojo telefono numerį 1337 atitinkamo mobiliojo ryšio operatoriaus SMS paslauga.

3. Naudojimo sąlygos

3.1. Turinio teikėjas pateikia Vartotojui turinį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Sutikdami su šiomis taisyklėmis, jūs patvirtinate savo teisnumą vykdyti pavedimą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.3. Vartotojas, norintis gauti prieigą prie turinio, turi turėti įrangą, reikalingą užsakymui pateikti, turinio paslaugai gauti ir prieigai prie turinio.

3.4. Vartotojas patvirtina, kad perskaitė šias Sąlygas, ir patvirtina, kad įvykdyti visi Sąlygų Vartotojui nustatyti reikalavimai.

3.5. Turinio teikėjas yra visiškai atsakingas už turinio atitiktį dabartinėms mobiliojo tinklo operatoriaus nustatytoms taisyklėms.

4. Kaina

4.1. Prieigos kaina yra 7 Eurų.

5. Turinio teikėjo atsakomybės apribojimas

5.1. Turinio teikėjas neatsako už:

 • a. perdavimo gedimas;
 • b. nutraukti ryšį;
 • c. ištrinti pranešimo turinį arba Vartotojo duomenis;
 • d. nepasiekimas internetinei platformai;
 • e. delsiama perduoti duomenis;
 • f. pertrūkiai ryšio linijoje;
 • g. banknotų vagystės;
 • h. trečiųjų šalių sunaikinti bet kokie duomenys;
 • i. neteisėta prieiga prie duomenų;
 • j. manipuliavimas duomenimis;
 • k. piktnaudžiavimas duomenimis.

5.2 Be to, turinio teikėjas neatsako už pranešimų turinį, nes šių pranešimų negalima patikrinti pagal turinį. Už pranešimo turinį atsako autorius. Atsakomybės neįtraukimas į atsakomybę neįtraukia nuostolių, susijusių su žala sveikatai ar grėsme gyvybei, arba kurie gali būti daromi iš esmės pažeidus turinio teikėjo ar jo teisinio atstovo įsipareigojimus. Turinio teikėjo atsakomybė yra ribojama atsižvelgiant į tariamą žalą. Bet kokia turinio teikėjo atsakomybė pagal įstatymus dėl gamintojo atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl gaminio trūkumo, lieka nepakitusi.

6. Apribojimai

6.1. Jei Vartotojo įranga nepalaiko formato, reikalingo Turiniui paleisti, paleisti ar peržiūrėti, prieiga prie Turinio negali būti garantuota.

6.2. Vartotojas turi teisę naudoti Turinį tik asmeniniais tikslais ir neturi teisės jo platinti, parduodamas ar kitaip atstumdamas Turinį tretiesiems asmenims.

6.3. Sutikdamas su šiomis sąlygomis, Vartotojas sutinka su aukščiau nurodytais apribojimais teikdamas prieigą prie Turinio.

7. Vartotojo atsakomybė

7.1. Turinio teikėjas privalo saugoti prieigos duomenis ir mobiliuosius telefonus saugioje vietoje ir neperduoti jų trečiosioms šalims.

7.2. Praradus prieigos duomenis ir (arba) mobilųjį telefoną, Vartotojas privalo nedelsdamas informuoti Turinio teikėją apie šį praradimą ir nedelsdamas užblokuoti mobilųjį telefoną nuo atitinkamo mobiliojo ryšio operatoriaus. Kol turinys nepraneša apie nuostolius Turinio teikėjui, vartotojas atsako už išlaidas, susijusias su SMS pokalbių naudojimu.

7.3. Vartotojas įsipareigoja pašalinti Turinio teikėją iš pretenzijų ir atsakomybės trečiosioms šalims, kurios tariamai pažeidžia dalyvio trečiųjų šalių teises ar kitą pranešimo turinį, kuris prieštarauja įstatymams ar sutarčiai. Tai taip pat taikoma teisėsaugos išlaidoms (teisinėms išlaidoms).

8. Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. Išskyrus atvejus, kai čia nurodyta kitaip, visos teisės, interesai ir bet kokios intelektinės nuosavybės, nuosavybės teisės ar kitos su nematerialia nuosavybe susijusios teisės, kurios naudojamos, kuriamos, įkūnijamos ar praktikuojamos kartu su bet kuria iš Paslaugų („Turinio teikėjai intelektinės nuosavybės srityje“) Nuosavybės teisės ‘) priklauso turinio teikėjui arba jo licencijos išdavėjams, ir jūs sutinkate nereikšti pretenzijų dėl tokių turinio teikėjų intelektinės nuosavybės teisių nuosavybės teisės.

8.2. Turinio teikėjas suteikia ir jūs sutinkate su asmenine, ribota, neperduodama, neišskirtine, atšaukiama ir nepriskirtina licencija ir leidimu atsisiųsti ir naudoti Paslaugas nurodytame suderinamame mobiliajame įrenginyje tik savo asmeniniams tikslams kursas nekomerciniam naudojimui.

8.3. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad negalite keisti, nuomoti, išnuomoti, skolinti, nuomoti, skolintis, skolinti, parduoti, platinti, kurti ar generuoti Paslaugas ir (arba) Turinio teikėjo intelektinės nuosavybės teises, išskyrus atvejus, kai Turinio teikėjas turi suteikė jums aiškų rašytinį leidimą tai padaryti.

8.4. Jūs pripažįstate, kad jokios nuosavybės teisės į Turinio teikėjo intelektinės nuosavybės teises jums neperduodamos ir kad jūs negavote jokių tiesioginių ar numanomų teisių į Paslaugas, išskyrus teises, aiškiai suteiktas šiose sąlygose.

8.5. Jūs pripažįstate, kad visi visose Paslaugose rodomi ženklai priklauso Turinio teikėjui arba atitinkamiems savininkams ir yra saugomi šalies ir tarptautinių prekių ženklų ir autorių teisių įstatymų.

8.6. Griežtai draudžiama naudoti bet kurį paslaugose rodomą ženklą be aiškaus rašytinio Turinio teikėjo ar ženklo savininko sutikimo. „Youbster“ yra turinio teikėjo prekės ženklas.

8.7. Paslaugas galima atsisiųsti tik vieną kartą ir jų negalima perduoti, parduoti, platinti, rodyti, atlikti, kopijuoti, modifikuoti ar naudoti bet kokiu būdu, visiškai ar iš dalies, išskyrus tuos atvejus, kai tai numatyta šiuose sąlygose.

8.8. Jūs garantuojate, kad naudositės tik Turinio teikėjo pateikta sąsaja, kad galėtumėte pasiekti Paslaugas.

8.9. Jūs sutinkate, kad teisių turėtojai, kurie licencijuoja savo muzikinius ir kitus turinio elementus Turinio teikėjui naudoti Paslaugose, šia prasme suprantami pagal šios sutarties apsaugos sritį ir kad jie patys yra įgalioti vykdyti šios nuostatos nuostatas. tiesiogiai susijusios su jų turiniu.

8.10. Jūs žinote, kad muzikinių kūrinių naudojimui taikomos toliau nurodytos naudojimo sąlygos. Jūs negalite leisti trečiajai šaliai kopijuoti, modifikuoti, dauginti, perduoti, platinti ar naudoti bet kokiu kitu būdu jūsų naudojamus ar gaunamus muzikos kūrinius, neperžengiant autorių teisių apribojimų. Jūs įsipareigojate nedelsiant pranešti įmonei apie tokį neleistiną naudojimą. Visas teises, kurių jums aiškiai nesuteikia ši sąlyga, saugo turinio teikėjas ir (arba) jo licencijos davėjai.

9. Kitos sąlygos

9.1. Turinio teikėjas gavo visus reikalingus leidimus naudoti turinį.

10. Klientų aptarnavimo tarnyba ir pinigų grąžinimo politika

10.1. Jei turite klausimų dėl šios Sutarties, susisiekite vienu iš kitų būdų

10.2. Norėdami vykdyti grąžinimo užklausą, turite kuo greičiau pranešti mums el Paštu.

Telefonas: +37052078309

Skambučiai pagal jūsų mobiliojo tinklo operatoriaus tarifus.

Paštas: [email protected]


Atgal